සංගමය, යුරෝපීය නීතිඥයන්අපේ සාමාජිකයන් සම්භාවනීය එකට වැඩ මත නවීන දේශසීමා හරහා ගනුදෙනු

ගණනාවක් ආවරණය වන පරිදි හයම අපිට විශ්වාසයි ඔබගේ සියලු නීතිමය අවශ්යතා සපුරා ගත හැකි හා සිදු කිරීමට වැඩිම ප්රමිතිය

පුහුණු වැඩමුළුව — මැයි මගින් සත්කාරකත්වය දරනු ලබන දී හෙල්සින්කි