විසඳීම රැකියා ආරවුල් දී රුසියාවආවරණය වන අතර සබඳතා සමාගම් සහ ඔවුන්ගේ සේවකයන්

මෙම ගම්ය තෙවන පාර්ශවයක් වන සමඟ එන විසඳුම් තෘප්තිමත් කිරීමට පක්ෂ දෙකම කියා

එසේ වුවත්, නීති උපදෙස් උත්සාහ කළ යුතු සහ විදේශ ව්යවසායකයින් සොයමින් සිටින හොඳ නීතිඥ රුසියාව ගණන් කළ මත නීතිඥයින් ඔවුන් එම වෙබ් අඩවිය සොයා. මම සෑහීමකට පත් සමග එක්ව ඔවුන් නිසා ඔවුන් ඉදිරිපත් වෘත්තීය නීති සේවා කිරීමට මගේ ගනුදෙනුකරුවන් උනන්දු කරන්නේ මේ රටේ ව්යාපාර