රුසියානු රේගුයන්න ඔබ ගමන් ඔබේ සතු රුසියාව හෝ ගෙන ආපසු සමහර කළු කේවියර් ජනයා සඳහා, එය සෑම විටම වඩා හොඳ දැන ගැනීමට දෙස් යුතු හා නොකළ යුතු. අගමැති කාලය හමු වී තිබේ රේගු කණ්ඩායම දී ගුවන් තොටුපළ. ඉදිරිදර්ශනය කිහිපයක් ඇමරිකානුවන් ජීවත් වූ හෝ ළඟ හෝ රුසියාව — වසර) ගැන සියලු ඉගෙන රුසියානු සංස්කෘතිය ගැන අහන්න පළමු වරට ප්රතික්රියා ඇමරිකානුවන් සිටි විට ඔවුන් වෙත ගෙන, රුසියාව. රුසියානු සංස්කෘතිය එදිරිව ඇමරිකානු සංස්කෘතිය.

අධ්යාපනික වීඩියෝ ගැන රුසියානු සංස්කෘතිය. සංස්කෘතිය රුසියාව දැකිය හැක ටිකක් සීතල ඉදිරිපිට දක්වා, නමුත් ඔබ වැඩි වැඩියෙන් ලබා දැන ගැනීමට රුසියානුවන්, ඔබ වැඩි වැඩියෙන් වනු ඇත ආකාරය අවබෝධ කර අවංක හා ආදරණීය ඔවුන් සමග ඔවුන්ගේ පවුලේ අය සහ සමීප මිතුරන්. අදහස් ප්රකාශ කිරීම නිදහස් වන්න පහත ඔබේ සූක්ෂ්ම දෘෂ්ටියක් ගැන රුසියානු සංස්කෘතිය.

රුසියානු ජනතාව පුදුම සහගතය

මෙම වීඩියෝ අපි ගැන කතා කරන්න සත් රුසියානු හෝ හතක් දේවල් ඔබ නොකළ යුතු රුසියාවේ. අරමුණ මෙම වීඩියෝ අයට උදව් කරන්න එන රුසියාව පළමු වරට, ඇති රුසියානු මිතුරන්, හෝ සිටින හුදෙක් උනන්දුවක් දක්වන රුසියාව හා එහි භාෂාව හා සංස්කෘතිය. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම සාමාන්යකරණයන් සහ විවිධ මිනිසුන් විශ්වාස කරන විවිධ දේවල් විවිධ ප්රදේශවල දී ලෝකයේ විවිධ ප්රදේශවල දී, රුසියාව. ඔබ ඉගෙන ගැනීමට අවශ්ය නම් රුසියානු ගැන ඉගෙනගන්න, රුසියානු භාෂාව හා සංස්කෘතිය අධ්යයනය රුසියානු හෝ සමහරවිට අධ්යයනය රුසියානු, රුසියාව, මෙම වීඩියෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට දෙන්න දෙයක් සමග සාකච්ඡා කිරීමට රුසියානු-කථිකයන් ඔබ දන්නවාද