රක්ෂණ සමාගම ගෙවීමට ප්රතික්ෂේප පෑමක් — දේ කරන්නසමහර අවස්ථාවලදී රක්ෂණ සමාගම ප්රතික්ෂේප කරනු ගෙවීමට කියා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සිය රක්ෂණ ඔප්පු හිමියන්

නොමිලේ උපදෙස් ලබා දීම කර ඇත පාරිභෝගිකයන් මිලියන සමග කැපී පෙනෙන උපදෙස්, නොමිලේ, වසරේ සිට

අතර සඳහා නොවේ ආදේශකයක් පෞද්ගලික උපදෙස් සිට බලපත්රලාභී වෘත්තීය, එය ලබා ගත හැකිය ලෙස, විෂය අපේ වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන සහ කොන්දේසි කොන්දේසි භාවිතා කරන්න.

පුද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්ති සඳහා භාවිතා අලෙවි හෝ ඇවිටිල්ල තහනම් කර තිබේ