කපා ලැබීම් — නිදහස් මාර්ගගත රිසිට් නිෂ්පාදක — ව්යාජ කුවිතාන්සිය. එක්සත් ජනපදමුද්රණය කිරීමට මෙම ලැබීම්, යන්තම් ඉතිරි කර සම්පූර්ණ රූපය හා මුද්රිත ලෙස එය ඔබ සමග කිසිදු ප්රතිරූපය මත, සාමාන්ය සුදු කඩදාසි

දෙන්න ඔබේ මුද්රණය ලැබීම ඊටත් වඩා සත්ය, බලන්න එපා, ඉහළ හා පහළ කප්පාදු විසින් ඉරා එරෙහිව මධ්යම හෝ රළු අත් කියතක් තලය ආසා මණ්ඩලයට

විනිවිදක රිසිට් යටතේ තලය, පසුව මත පීඩනය යෙදීම තලය හා අදින්න දක්වා තියුනු ලෙස මත කඩදාසි එක් කෙළවරක සිට, එය ලබා ගැනීමට ඉතා සත්ය බලන්න