අපි කවුද — රුසියානු, බදු හා රේගු පුවත්බදු හා රේගු වෘත්තිකයන් උපදෙස් විදේශ සංවිධාන ආයෝජනය රුසියාව හා පරිගණකගත ෙ තොරතුරු පද්ධති මෙන්ම දේශීය ව්යාපාර උත්සාහ ආධාර මත පුළුල් පරාසයක බදු ගැටළු

බදු ප්රායෝගිකව එක් වඩාත් සාර්ථක දී, රුසියාව

පහත සඳහන් ප්රධාන නීතිමය මාර්ගෝපදේශ අනුපාතය ගුණාත්මක අපගේ වැඩ කටයුතු ඉතා