අපරාධ රුසියාවඅපරාධ රුසියාවේ බොහෝ වෙනස් වර්ග

දී, සංඛ්යාව විය, හා, පිළිවෙලින්

මුළු වාර්තා ස්ත්රී දූෂණ, එක්සත් ජනපදය, සහ, සඳහා වසර සහ අතර, මෙම සංඛ්යාව, සහ, සඳහා පිළිවෙළින් රුසියාව